Connect with us

Uncategorized

ปัจจุบัน เอ วีระชัย

เรียกได้ว่าอยู่วงก ารมานานมากจริงๆค่ะ สำหรับ วีระชั ย หั ตถโกวิท น้าชั ย เป็นนักเรียนการแสดง เป็นศิ ลปินเพลง ออกอั ล บั้ ม ท่านขายน้ำเ ต้าหู้ตั้งแต่วั ยรุ่ นจุ ดเริ่มต้นในชีวิ ตการแสดงของผู้ชายคนนี้

เ กิดขึ้นที่โ รงเรียนสอนการแสดงของสถ านีโทรทั ศน์แห่งหนึ่ง เขาใช้ระยะ เวลานานปีในการเรียนรู้และใช้ชีวิ ตอยู่ที่นั่นด้วยความตั้งใจ ที่หลายๆคนได้ชมกัน

ทั้งที่ใจจริงแล้วไม่เคยค าดคิด มาก่อนเลยว่าจะเลือกเดินบน เต้นทางสายนี้

แต่ด้วยเ หตุเพราะความใ ฝ่ฝั นแต่เดิมของเขานั้นไม่สามารถ กลายมาเป็นความจริงได้ด้วย เ หตุผ ลบางประการ

ความตั้งใจ แต่เดิมจึงแ ปรเปลี่ยนไปเพื่อให้ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น หากไม่ใช่เพียงครั้งเดียวของ การตั ด สิ นใจ

โดยปั จจุบัน เ จ้าตัวได้เปิดร้ านข ายอาหารเช้า ไ ข่กระท ะ และน้ำเ ต้าหู้ กับภรรย า ที่จ.ระยอง และเ จ้าตัวไม่เคยเ กี่ยงง านเพื่อหาเ ลี้ยงครอบครัวเ จ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมแ คปชั่นอีกว่า ตั้งแต่สถ านก ารณ์รอบสามมานี้

ทำให้มีผลกระทบกันทุกฝ่าย ทั้งการงานในกองถ่ าย ละคร ภาwยนตร์ อื่นๆอีกมาก สุ ดท้ ายผมก็ว่างงาน ช่วงนี้ผมอยู่ระยองยาวเลยนะครับ มาอุ ด ห นุ นได้ที่ร้านไ ข่กระท ะริมทางนะครับ

จ นกว่าได้ทำงานและสถ านก ารณ์ดีขึ้นฝากร้านเล็กๆในอ้อมใจด้วยนะคะ มีครบทุกอย่ าง จ บในที่เดียว ทุกเช้าฝากท้ องที่ร้ านได้นะคะ มีทั้งชุดอาหารเช้า ไ ข่กระท ะ อาหารจานเดียว

สนใจสั่งผ่านแ ก๊ ป ฟู้ ด หรือมาทานที่ร้านได้นะคะ มีเมนูหล ากหลายมากมายให้เลือกกว่า 60 เ ม นู ก่อนหน้านี้มีเพื่อน เขียนถึงพี่เอก ขณะได้เดินทางไปเ ที่ยวพักผ่อนที่ทะเลว่า ดั้ น ด้ นไปทานอาหารในป่ า

แต่ที่น่าเห็นใจน่าจะเป็น พี่เจี๊ยบ พี่สาวที่หิ วมากด้วยยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเพราะถูกเรียกตัวก ร ะ ทั น หั น

เพื่อนพี่เอก วีรชั ย หั ตถโกวิท ซึ่งพาภรรย าสุ ดที่รัก และลูกสาวที่น่ารัก มาร่วมบุ ก ป่ า ฝ่ า ด งกับพวกเรา

คุ้นใช่มั้ยค่ะ ก็ด าร าหนุ่มอารมณ์ดีที่เราเห็นกันบ่อยๆ ในทีวีเมืองไทยล่ะค่ะ สุ ด ท้ า ย พี่เอกทำตามใจภรรย าเรียบร้อย ด้วยการพามาทานอาหารโ ปรดจากนี้ไปตามใจตัวเองไปต่อที่ มุมอร่อย นาเกลือฉัน คุณแม่

error: Content is protected !!